Kommunen granskar kritiserad hyresvärd på nytt

Kommunhuset i Skurup

Kommunhuset i Skurup.

SKURUP. Skurupsposten har tidigare rapporterat om den hyresvärd som var föremål för både tillsyn och böteshot. Samma hyresvärd är nu åter på tjänstemännens bord, denna gång gäller det ytterligare en fastighet.

I dagarna fick Skurups kommun in ett tips som gäller en av värdens fastigheter i centrala delarna av kommunen.

Tipset menar att värden olovligen upplåter en före detta butikslokal som bostäder.

Eva Osbäck, byggnadsinspektör, Skurups kommun bekräftar att tipset inkommit till kommunen.

– Det är en före detta butik som han har byggt om till två lägenheter.

Vid en ombyggnation finns krav på att anmäla eventuella förändringar till myndigheterna.

– När man vidtar de åtgärderna så ska man ansöka om ändrat användningsförfarande. Då ställer lagstiftningen krav på att du ska ha ett fullgott brandskydd och du ska ha fullgod ventilation, och det finns ingen dokumentation, inga handlingar i ärendet över huvudtaget. När vi då har påtalat detta så säger han att det är kontor och butik, säger Eva Osbäck.

Då Skurupsposten besöker adressen bekräftar flera källor vi talar med på platsen att det bor människor i fastigheten.

Kommunen tittar  just nu mot ytterligare två fastigheter i värdens bestånd. Även andra myndigheter är inblandade till viss del, bland annat räddningstjänsten.

Utifrån dagens lagstiftning har byggherrar och hyresvärdar ett utrymme att i viss mån själva välja om de vill samarbeta och hörsamma kommunens skrivelser. Detta går även ut över möjligheterna att utöva tillsyn i samband med eventuella tips om oegentligheter.

– Vi måste tillskriva byggherrarna om vi får en indikation på att man utför något olovligt och det är där vi med vår lagstiftning lite grann fastnar. För vill inte dem släppa in oss så har vi inte rätten till tillträde, säger Eva Osbäck.

Enligt Eva Osbäck är bygglagstiftningen ett centralt problem i sammanhanget. Denna bild delas dock inte av Björn Fredljung, jurist, Boverket.

– Jag har inte uppfattat att kommunerna sitter ute i landet och vill men att dem inte kan, det är inte den bild jag har fått, säger han.

Hos kommunen är tolkningen av lagen en annan. Eva Osbäck hänvisar till den del av plan- och bygglagen som tar upp möjligheten för tillträde och menar att hon inte har stöd i lagen för att genomföra ett besök på den aktuella adressen. Samtidigt berättar Eva Osbäck att det är kommunen som har bevisbördan gentemot hyresvärden.

– Att Boverket säger att man inte har bakbundna händer det skulle jag nog inte vilja påstå, där har dem fel. Jag menar att du har en lagstiftning som klart och tydligt säger att du har inte tillgång till bostäder, säger Eva Osbäck.

Vad har skett i fallet som tipset gäller?

– Där händer inte så mycket eftersom han nu senast har hävdat att det fortfarande är butik. Ska vi kunna vidta några åtgärder så får vi ha in hyreskontrakt, men där skriver han bara butik, säger Eva Osbäck.

Då vi når hyresvärden kommenterar han själv de nya uppgifterna som tipset innehåller.

– Det finns klart och tydligt. Halva är bostad, halva är butik och kontor så det är hur tydligt som helst, säger hyresvärden.

Skurupsposten läser upp ovanstående citat av Eva Osbäck som återger var i processen kommunen står och vilka möjligheter man ser att agera utifrån tipset. Då ändrar hyresvärden plötsligt sin ståndpunkt och menar att den aktuella fastigheten är en butik och ingenting annat.

– Ja ja, jag kan inte hyra ut det till någonting annat, utan det är butik helt enkelt.

Okej, vi vet att det bor folk där, det har vi koll på.

– Vem bor där?

Så du menar att det inte bor någon där?

– Nej, jag har hyrt ut det till butik. Det är någon som ska öppna någonting, vad vet jag inte, men det är väldigt klart att han måste söka tillstånd för sin verksamhet.

Vem är det som hyr där nu?

– Loppis och frisör är det som varit på tapeten nu senast iallafall.

Så det är uthyrt som butik och ingenting annat?

– Yes.


Fakta | Plan- och bygglagen (PBL)

Plan- och bygglagen, (PBL) är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. PBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen. Lagen innehåller också föreskrifter om detaljplaner, bygglov, byggtillsyn, ”svartbyggen” och byggnadsnämndernas verksamhet. Lagen trädde i kraft 2 maj 2011 och ersatte då den gamla Plan- och bygglagen 1987:10 som i sin tur vid dess införande hade ersatt bland annat byggnadslagen från 1947 och byggnadsstadgan från 1959. En skillnad med plan- och bygglagen är att enskildas intressen också ska beaktas.

Källa: Wikipedia – Plan- och bygglagen (PBL)


Det böteshot som i oktober 2017 låg över hyresvärden fastslogs senare av politikerna i myndighetsnämnden för miljö och byggnad. Värden har enligt Skurups kommun nyligen överklagat ärendet i sin helhet till Länsstyrelsen som ännu inte har svarat.


Text, foto & video: Niklas Loman

Vet du mer? Tipsa oss via Facebook.