Checklista för barnkonventionen slopas i kommunfullmäktige

Flag_of_the_United_Nations

SKURUP. I nio år har kommunfullmäktiges ledamöter haft en checklista att följa för att säkerställa att hänsyn tas till FN:s barnkonvention vid relevanta politiska beslut. Nu tas listan bort.

Efter ett beslut i Skurups kommunfullmäktige 2014 tas en checklista fram med fem frågeställningar att ta hänsyn till utifrån barnkonventionen. Listan ska användas i kommunala beslutsprocesser som berör barn och unga.

“Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening?”, är en av frågeställningarna. Om någon av de fem frågorna besvaras med ett nej ska beslutsfattarna analysera vilka konsekvenser det kan få för barn och unga, enligt kommunstyrelsens beslut. Där framgår också att checklistan förordas av barnombudsmannen, och ska göra att kommunen uppfyller barnkonventionen.

Denna checklista ska nu tas bort, efter ett beslut från kommunstyrelsen i höstas.

Motiveringen är att checklistan inte längre behövs, och att barnkonventionen istället ska behandlas som alla andra lagar. Det betyder att den bara ska prövas utifrån laglighet och kommunens regler och/eller mål.

Under kommunfullmäktiges senaste sammanträde i januari röstade SD, M och KD för detta förslag, och vann med 23 röster mot 18.

– Jag har tilltro till kommunens anställda, och anser att de inte behöver pekpinnar, och anser att denna checklista är överflödig, säger Lars Nyström (SD) under sammanträdet*.

I en intervju med Skurupsposten poängterar han att kommunen har många lagar att följa. Att ge kommunens tjänstemän en checklista att följa menar han är som att man saknar förtroende för deras förmåga att följa lagar och regler.

– Varför inte ge dem en checklista för allt möjligt? Varför just denna lagen? Säger han.

Socialdemokraternas Lena Axelsson är kritisk mot att checklistan tas bort. Under 2022 när hon var kommunstyrelsens ordförande gav hon förvaltningen i uppdrag att ta fram ett strategidokument med riktlinjer i syfte att ytterligare säkerställa att barnkonventionen beaktas vid politiska beslut. Detta för att hon ansåg att checklistan inte var tillräckligt efterföljd.

– Frågan om huruvida barn och unga har fått komma till tals har oftast besvarats med nej, säger Lena Axelsson i en intervju med Skurupsposten.

Förvaltningens förslag till riktlinjer röstades dock ner av det nya styret i november 2022.

Under det senaste sammanträdet anger Lena Axelsson stängningen av Alléskolan som ett exempel på att checklistan fortfarande är relevant.

– Hur är barnperspektivet beaktat i den frågan? Säger hon.

Enligt henne utgör checklistan inte heller pekpinnar mot tjänstemän, utan är framförallt riktad mot ledamöterna i fullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) säger under sammanträdet att beslutet borde ha fattats för länge sedan, och att checklistan “fullständigt missar målet”.

– Det är dessutom så att det (borttagande av checklistan, skribentens anm.) skulle understryka att barnkonventionen är jämställd övriga lagar, vilket borde vara vad oppositionen efterlyser, säger Johan Bolinder i inspelningen.

Som exempel på checklistans utspelade funktion pekade han på att man i framtagandet av riktlinjerna, som Lena Axelsson initierade, inte har tillfrågat barnen huruvida riktlinjerna skulle vara gynnsamma för dem.

– Vilket på något sätt understryker orimligheten i den här förbaskade checklistan, säger Johan Bolinder.

Sverige ratificerade och förband sig därmed att juridiskt följa FN:s barnkonvention år 1990. År 2020 blev barnkonventionen en del av svensk lag.

 

*Fotnot: Skurupsposten var inte på plats på kommunfullmäktiges sammanträde 30/1-23. Citaten är hämtade från inspelningen av sammanträdet, som finns på kommunens hemsida.

Text: Alva Mårtensson
Bild: Wikimedia Commons / Wilfried Huss