Över två års väntan på beslut i Skurup

SKURUP. Det kan ta över två och ett halvt år innan ärende går till beslut hos kommunen och medarbetarna använder inte det nya systemet som skulle öka effektiviteten. Kommunrevisionen riktar nu skarp kritik mot Skurups kommun för detta och en rad andra brister.

Bertil Nordström som är kommunrevisionens ordförande presenterade  på måndagens kommunfullmäktige rapporten och är kritisk till kommunen svaga ledning. Han säger att det behövs en allmänt tydligare ansvarsfördelning mellan de olika instanserna inom kommunen.

Ett ärende som nämns i revisionen är en motion som handlade om tillgängligt bredband på kommunala boende. Ärendet skickades fram och tillbaka mellan olika instanser innan ett slutgiltigt beslut kunde tas, men då hade tre och ett halvt år gått.

Kommunen har tidigare haft problem med långa ärendetider men införde för något år sedan ett nytt administrationsverktyg som skulle underlätta och effektivisera rutinerna i kommunen.

Men alla medarbetare klarar inte av systemet. Enligt Bertil Nordström arbetar en fjärdedel av tjänstemännen istället parallellt med andra egna system istället för det nya. Det betyder att de senare måste skicka skicka ärendet till administratörer som då får bistå med att registrera ärendena i det nyinköpta ärendehanteringssystemet.

Bertil Nordström är kritiskt till hur kommunen fungerar idag. Han tycker att det finns en otydlighet kring vem som gör vad hos kommunen. I dag är det till exempel inte klart vilka frågor som kommunstyrelsen ska hantera vilket skapar en ineffektiv som påverkar hela verksamheten.

Förutom den röriga hanteringen som ger långa handläggningstider har också kommunen fått ett ökat antal ärenden som ska hanteras varje år. Ökningen är mer än en fördubbling på några få år, från 66 inkomna ärenden 2013 till förra årets 153 ärenden. Detta utan att administrationen har fått ökade resurser.

Kritik har också riktats mot att kommunens protokoll och andra skrivelser är otydliga och svårlästa. En rekommendation från revisionen är att kommunen förtydligar vad allt från beslutsunderlag till protokoll och överlag använder ett mer lättillgängligt och begripligt språk.

När Bertil Nordström presenterade rapporten på kommunfullmäktigemötet nu i måndags blev det hätsk debatt mellan politikerna kring vem som var ansvarig för bristerna.

-Oppositionen hoppade på kommunstyrelsens drivande sida, de kan de ju göra, men det ska ske på kommunstyrelsen möten. Inte under ett kommunfullmäktigemöte, säger Bertil Nordström

Nu har kommunen fram till 12 december att svara på revisionens kritik.

Vad är Kommunrevision?
Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunerna granskas årligen på ett objektivt och korrekt sätt. Revisionen granskar hur effektivt kommunen styrs utifrån ekonomi och ändamål men syftar också på att göra en utvärdering av verksamheten. Revisorerna bestämmer självständigt över vad man granskar. Kommunrevisionen i Skurup består av 6 förtroendevalda revisorer (sk.lekmansrevisor)  och en upphandlad byrå som tillhandahåller en sakkunnigt revisor. Kommunrevisionens arbetsgrupp byts ut efter varje mandatperiod.

Pia-Marie Wehrling