Euroregn över Skurup

euro insida

SKURUP. Skurup får tio EU-miljoner som går direkt till utbildning och integration.

Ett lokalt projekt får tio miljoner i EU-bidrag av ESF, Europeiska socialfonden, till utbildning och kompetensutveckling.

Fokus för projektet, som kommer att pågå under tre år, är utbildning av personal och att ungdomars kunskap om arbetsmarknaden ska bli bättre enligt Marcus Willman, förvaltningschef för Serviceförvaltningen.

– Vi står inför en ny marknad och vi måste få ett flerdimensionellt tänk för att kunna hänga med i utvecklingen, säger Marcus Willman.

Ambitionen är att arrangera utbildningar med olika teman med fokus på programmering, inkludering, kulturell kompetens och bemötande.

Majoriteten av miljonerna kommer att gå till att höja lärarkompetensen.

Projektet drar igång med full verksamhet den 15 februari.

Annhild Månsson som är projektledare säger till Skånska Dagbladet att de valda ämnena är de delar som är kommunens svaga områden i dag.

Programmeringskunskap är ett naturligt led i samhällsutvecklingen. I dag kan de flesta göra hemsidor, och det pratas allt mer om appar och funktioner till smartphones menar Marcus Willman.

Miljonerna kommer även att fokusera på kommunens unga. Att arbeta förebyggande med arbetslöshet och utanförskap så tidigt som möjligt minskar riskerna med ofullständiga betyg och långtidsarbetslöshet.

– Här är det viktigt att titta på ny forskning och kanske undervisa annorlunda, säger Marcus Willman.

För att motverka ungdomsarbetslöshet behövs en brygga mellan skola och arbetsmarknad, menar Marcus Willman.

– Arbetet kommer att fokusera på att öka arbetsmarknadskunskapen i skolor för att få elever att se bristyrken, men också för att få ungdomar att se sina kompetenser och lämpligheter, säger Marcus Willman.

Fakta om ESF:
ESF har tydliga mål som ska uppfyllas under arbetets gång. I målbilden ingår att upprätta en projektorganisation, konkreta handlingsplaner och följa upp effekter av åtgärderna.
Svenska ESF-rådet har funnits som myndighet sedan år 2000.
De arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet.
Deras uppgift är att förvalta Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead).
Verksamhetens mål är att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.

Text: Jenny Lind
Foto: Wikimedia Commons