Experten om SD:s språkförslag: ”Olagligt”

SKURUP. Skurup har fått uppmärksamhet i internationell media. Detta efter att Sverigedemokraterna i kommunen lagt fram en motion om att förbjuda att andra språk än svenska talas i skolan. Huruvida det nya förslaget skulle vara lagligt eller inte råder det delade meningar om. 

Den amerikanska tidningen Newsweek fångade i somras upp nyheten om förslaget i Skurups kommun som lades fram av Sverigedemokraterna.

I sin motion skriver Sverigedemokraterna att det idag talas många olika språk i skolan, vilket skulle öka riskerna för mobbning, segregation och sjunkande studieresultat.  De skriver att svenska språket är nyckeln in i det svenska samhället, men att undantag ska gälla för officiella minoritetsspråk i Sverige.  

Det är inte första gången denna språkdiskussion förs i Skåne.

2007 nämndes ett brev i DN som ledningen för Gustav Adolfskolan i Landskrona skrivit i samband med avstängningen av fyra elever som stört ordningen. Där uttrycktes det att svenska är en “huvudregel” för att personalen ska kunna hantera eventuella överträdelser av ordningsreglerna. Detta var under samma period som folkpartisterna Allan Widman och Eva Bertz i Malmö ville införa förbud för andra språk än svenska i skolan. 

En av remissinstanserna som svarat på Sverigedemokraternas motion i Skurup är Skol-och utbildningsberedningen. De skriver att de inte tror att ett språkförbud skulle gynna barn och elevers språkutveckling.

Statistik visar att avgångsbetygen i grundskolan skiljer sig åt mellan utrikes- och inrikesfödda. Enligt Skolverket saknas dock till stor del relevant forskning om relationen mellan samhällsfaktorer och skolresultat, både internationellt och nationellt. De hypoteser som finns är även svåra att bevisa eftersom det är svårt att avgränsa och observera dessa olika faktorer. 

Under kategorin demografiska faktorer som kan påverka elevers skolresultat finns boendesegregation, invandring och storleken på en årskull. 

Lars Nyström, ledare för Sverigedemokraterna i Skurup, kommenterar förslaget:

– Under lång tid har betygen sjunkit väldigt mycket i skolan, nu till höstterminen var det mer än var fjärde elev som inte har tillräckliga betyg för att komma in på gymnasiet. Som jag ser det är det katastrof.

Kopplar ni ihop dåliga betyg med att det pratas olika språk i skolan, främst?

– Ja, det säger ju sig själv. Pratar du inte svenska utan pratar det språk som du pratar i ditt hemland med dina klasskamrater, då får du ingen övning i svenska. När de lär sig svenska så kommer de förhoppningsvis få goda betyg och en god framtid i Sverige. Vi tänker ju på barnens bästa.

Tommaso Milani, professor i flerspråkighetsforskning vid Göteborgs universitet. Foto: privat.

Tommaso Milani, professor i flerspråkighetsforskning vid Göteborgs universitet. Foto: Privat.

Tommaso Milani, professor på Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet, har en helt annan syn på Sverigedemokraternas förslag. Han säger att förslaget är olagligt och inte stöds av forskning. 

– Förslaget går emot 30 års forskning om flerspråkighet, som har visat väldigt tydligt att barn med andra modersmål än majoritetsspråket bäst lär sig majoritetsspråket om de samtidigt lär sig och bevarar sitt modersmål, säger Tommaso Milani.  

I motionen ges undantag för språkundervisning, vad säger du om det?

– Språklagen syftar till att värna svenska och den språkliga mångfalden samt den enskildes tillgång till språk. Den svenska staten har förpliktat sig med denna lagstiftning att bevara och stödja flerspråkighet. Skolan är en del av statens uppdrag, så det är olagligt att en skola ska säga att man inte får prata ett annat språk än svenska. 

– Dessutom har vi haft de här debatterna i Sverige i hundra år, där samiska och finska barn inte har fått prata sitt modersmål i skolan och vi har sagt gång på gång, att tvinga folk att inte prata sitt modersmål faktiskt är en form av språklig rasism. 

Avfärdar du Sverigedemokraternas idé om att detta skulle förbättra skolresultaten?

– Ja, jag avfärdar den helt. Sverigedemokraterna försöker lösa ett problem med ett förslag som inte kommer att ha en direkt koppling till att deras prestationer i skolan kommer att öka, säger Tommaso Milani. 

Lars Nyström (SD) bemöter Tommaso Milanis kritik mot förslaget:

– Vi ifrågasätter inte att eleverna har rätt till modersmålsundervisning. 

Vad säger du om att förslaget skulle vara olagligt?

– Det är ju en tolkning, förut var det ju en diskussion om tiggeriet och då sa man att kommunerna kan inte förbjuda tiggeri. Nu blir det kommun efter kommun som förbjuder tiggeri, så jag tror att detta kanske också blir en diskussion och kanske kommer att prövas i domstol, det är inte otänkbart.

– Man får ju också tänka på att det faktiskt är domstolen som tolkar lagen och inte experter på skolverket, säger Lars Nyström.  

Lars Nyström, gruppledare för Sverigedemokraterna i Skurup. Foto: arkivbild.

Lars Nyström, gruppledare för Sverigedemokraterna i Skurup. Foto: Arkivbild.

Förslaget har ännu inte behandlats i Skurups kommunfullmäktige då det beslutats att mer underlag behöver tas fram.

Text: Embla Hölttä