Kommunen varnas för missade mål

SKURUP. Revisorer utsedda av kommunfullmäktige har granskat kommunens delårsrapport och anmärker på flera punkter.

Skurups kommuns revisorer har i veckan lämnat sin granskning av delårsrapporten till kommunfullmäktige. Delårsrapporten visar hur kommunens ekonomi har utvecklats under året i förhållande till den ursprungliga budgeten.

Kommunens resultat rapporteras ligga 28,5 miljoner kronor lägre än budget

Kommunens resultat rapporteras ligga 28,5 miljoner kronor lägre än budget

Granskningen kritiserar den avvikande prognosen för kommunens resultat och stora budgetavvikelser i verksamheterna.

I rapporten påtalas också att tre av kommunfullmäktiges åtta mål för räkenskapsåret inte förväntas uppnås.

Revisionens ordförande Karl Kårebrant (SD) är tydlig med att påpeka att räkenskapsåret inte är till ända och att det finns möjligheter att åtgärda bristerna innan året tar slut.

– Man ska inte dra förhastade slutsatser vad vår slutgiltiga bedömning blir, men det är helt klart, uppfyller man inte målen så blir det ett påpekande av det, säger Karl Kårebrant.

Skurups kommuns mål 2019 - granskade av revisionen:
Andelen medborgare som ser på sin kommun som en bra plats att bo och leva på vara vara minst 60 procent.
Uppnås

Kommuninvånarantalet skall årligen öka med 1 procent.
Uppnås ej

Kommunens placering i nationell ranking av näringslivsklimatet ska vara över Skånesnittet.
Uppnås

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning ska vara över rikssnittet.
Uppnås

Andelen förvärvsarbetande 18 till 64 år ska ligga över rikssnittet.
Uppnås ej

Antal kommuninvånare som deltar i kultur och fritidsaktiviteter ska årligen kraftigt öka.
Uppnås ej

Utbildningsnivån i kommunen ska årligen öka.
Uppnås

Arbetande förebyggande för att minimera samhällsförluster.
Uppnås

*Utdrag ur revisionsrapporten


Text: Erik Adell