Skärpta krav på dygnsvila – så påverkas omsorgen i Skurup

En skyddslagstiftning med god ambition, men svårare att lägga scheman för Skurups omsorgspersonal. Ola Bentzen, Vård och omsorgschef på Skurups kommun, berättar om konsekvenserna av skarpare regler kring dygnsvila.

SKURUP. Dagspass, kvällspass och sedan dagspass igen. Så får Skurups omsorgspersonal inte längre arbeta enligt reglering från EU. Schemaläggningen blir därför svårare på flera verksamheter i Skurup, enligt högsta vårdchefen i Skurups kommun.

Nu har arbetsschemat för många som jobbar inom Skurups dygnet runt-verksamheter förändrats. Från och med den första oktober infördes skärpta krav på elva timmars dygnsvila för personal inom svenska kommuner och regioner. 

– Det har påverkat schemaläggningen mycket, säger Ola Bentzen, vård- och omsorgschef i Skurups kommun. 

Bakgrunden till förändringen är EU-kommissionens kritik mot att kommuner och regioner i Sverige allt för enkelt kringgår regler i EUs arbetstidsdirektiv. I direktivet från 2003 står det att medlemsstaterna ska se till att alla arbetare får minst elva timmars sammanhängande ledighet varje dygn. 

I Sverige har flera verksamheter tidigare kunnat lägga arbetspass med nio istället för elva timmars vila emellan. Detta eftersom man har kunnat göra avvikelser från reglerna genom kollektivavtal. Men det är alltså undantag som nu har skärpts. Avsteg från dygnsvilan framöver får endast ske i särskilda fall.

Ola Bentzen tycker att kravet på elva timmars dygnsvila i grund och botten är bra. 

– Grundtanken är ju en skyddslagstiftning. Ambitionen är god måste man ju säga, säger han. 

Han medger dock att de skärpta kraven har haft stor påverkan på schemaläggningen. Han uppskattar att personal inom Skurups äldrevård, hemtjänst och LSS-boende i genomsnitt har haft mindre än elva timmars dygnsvila någon gång i veckan. 

– Det är inte ovanligt att de har jobbat kväll och sedan dag och sedan haft längre sammanhängande vila efter dessa två arbetspass, säger han. 

Ola Bentzen menar att de skärpta kraven på dygnsvila inte har inneburit några övergripande problem med Skurups bemanning av personal. Däremot har vissa verksamheter behövt anställa tillfällig personal för att täcka upp pass.

Ola Bentzen tror inte att förändringen får några stora konsekvenser för brukarna.

– Alla kommer att få sin omsorg ändå, säger han.

Däremot menar han att vissa verksamheter såsom LSS, där behoven varierar och personalen tidigare har kunnat arbeta mer flexibelt, riskerar nu att behöva förlita sig på mer vikariat. Något som påverkar verksamheten negativt. 

– Det blir sämre kontinuitet och just kontinuitet ses som en hög kvalité för brukarna, säger han. 

Text: Vilma Ellemark Foto: Privat