Skurups vårdcentral – ett framgångsrikt utvecklingsprojekt  

SKURUP. Erfarna specialistläkare är anställda för att säkerställa handledningsbehovet för utbildningsläkare på Skurups vårdcentral. Målet är att kunna erbjuda hög tillgänglighet, god kvalitet och korta väntetider. 

Vikten av att finnas på plats mitt i verksamheten blir tydlig när det knackar på dörren till Per Olssons arbetsrum. Det är läkaren Ban Shakir som vill rådgöra om en patient med diffusa symtom som kan ha mer eller mindre allvarliga orsaker. Efter bara någon minuts diskussion har de båda läkarna lagt upp en plan för fortsatt utredning av patientens besvär. 

För ett år sedan befann sig vårdcentralen i Skurup i en svår situation. De var beroende av inhyrningsläkare och hade få sökande till tjänster som annonserades ut.
– Nu är det en attraktiv arbetsplats som klarar sin läkarbemanning med förbättrad kontinuitet för både personal och patienter som största vinst, säger Per Olsson. Han har 30 års erfarenhet som specialist i allmänmedicin och är en av de två läkare som är knutna till utvecklingsvårdcentralen. 

Varje vecka får utbildningsläkarna individuell handledning av Per Olsson eller hans kollega och de arrangerar regelbundet utbildningar för läkarna. Innehållet anpassas efter behov och kan utgå från ett enskilt patientfall, en särskild diagnos eller en inkommen avvikelse.  

En annan del av arbetet är att göra så kallade ”sit-ins” där de sitter med när utbildningsläkaren möter en patient, och efteråt ger respons till läkaren kring hur patientmötet gick.  

Att finnas tillgänglig i den dagliga verksamheten är en stor och viktig del av arbetet, berättar Per Olsson. Orden nära och tillgänglig återkommer ofta i hans berättelser, liksom kvalitet och patientsäkerhet.  

Enligt Per Olsson finns det absolut möjlighet att detta blir ett långvarigt arbetssätt. Eftersom de handledande läkarna inte träffar egna patienter får vårdcentralerna utifrån nuvarande ersättningsmodell i region Skåne ingen ekonomisk ersättning för dessa tjänster utan vårdcentralen måste bära kostnaden i befintlig budget.  

– Att vi får rimliga budgetvillkor är nyckelfaktorer för primärvårdens utveckling. Att ha en hög tillgänglighet och hålla väntetiderna nere är en viktig faktor liksom en lättnad i den administrativa belastningen, säger Per Olsson. 

 Fakta
– Enligt socialstyrelsen råder sedan flera år brist på specialistläkare i allmänmedicin. Bristen beror på ökad efterfrågan och stora pensionsavgångar och drabbar mindre orter och redan belastade vårdcentraler hårdast. 
– Några av tidigare gjorda försök att hantera bristen: 

  • Hyrläkare/hyrläkarstopp 
  • Import av färdigutbildade specialistutbildade läkare från andra länder. 
  • Bättre lön 
  • Utökning av antalet utbildningsplatser 

(Källa: Socialstyrelsen, Läkarförbundet, Region Skåne) 

Text och bild Eva Sonesson